Umowa TFP


Umowa TFP i Formularz Model/Modelka Fotograf
Niniejszy dokument stanowi wiążącą umowę między
_________________________________
(zwany dalej „Modelką”) i
_________________________________
(dalej „Fotograf”),regulowanie własności i wykorzystywania fotografii i prac pochodnych na ich podstawie (zwanych dalej łącznie „zdjęciami”) wykonanych przez Fotografa Modelki w dniu
_________________________________
dla wszystkich zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem warunków opisanych poniżej.

Podstawą tej umowy jest umowa o charakterze niekomercyjnym, w której Modelka w interesie zdobycia doświadczenia w modelingu zgadza się, że w zamian za czas pozowania otrzyma przetworzone fotografie dostarczone Modelce przez Fotografa w ilości i formacie opisanym w następujący sposób:

Liczba plików cyfrowych: ___, rozdzielczość: ____ Mpx, w formacie ____.
Dostawa odbywa się terminowo i w każdych okolicznościach nie dłużej niż ___ dni po dacie podpisania niniejszej umowy przez Fotografa. Przekazanie zdjęć stanowi całkowity obowiązek Fotografa wobec Modelki.

Modelka zgadza się, że prawa autorskie, prawa moralne i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Zdjęć należą do Fotografa, z pełnym prawem zgodnego z prawem rozporządzania w jakikolwiek sposób.

Modelka zgadza się z tym, że może wykorzystywać Zdjęcia do celów związanych z promocją swojego biznesu, w tym między innymi: reklamy, portfolio, teczki fotograficznej, wystaw, konkursów i promocyjnych stron internetowych, Modelka nie będzie sprzedawać lub w inny sposób przenosić prawa do autorstwa i publikacji na dowolne Zdjęcia bez uprzedniej zgody Fotografa.

Podobnie Fotograf zgadza się, że podczas korzystania ze Zdjęć w celach związanych z promocją własnej działalności fotograficznej, w tym między innymi: reklamy, portfolio, teczki fotograficznej, wystaw, konkursów i stron internetowych promocyjnych, Fotograf nie będzie sprzedawać lub w inny sposób przenosić praw do publikacji na dowolne ze zdjęć, za wyjątkiem uprzedniej zgody Modelki.

Modelka pamięta, że Fotograf ma prawo do bycia zidentyfikowanym jako autor Zdjęć, gdy kopie Zdjęć są prezentowane publicznie i przekazuje je wydawcom, projektantom i innym stronom trzecim działającym w imieniu Modelki w celu stworzenia materiałów do prezentacji za pomocą zdjęć.

Modelka zgadza się, że Zdjęcia nie będą przycinane, zmieniane lub zniekształcane w jakikolwiek sposób, gdy są wykorzystywane do promowania jej biznesu z imieniem Fotografa. Wszelkie znaki wodne i informacje o prawach autorskich, które pojawiają się jako część zdjęcia, muszą pozostać nienaruszone.

Modelka potwierdza niniejszym, że wszystkie pozycje na fotografiach i sytuacje wprowadzone do Zdjęć zostały zaranżowane wspólnie i wykonane dobrowolnie, bez przymusu  i zostały swobodnie przedstawione przez Modelkę za jej pełną zgodą.

Modelka potwierdza niniejszym,  że jest w pełni zdolna do zawarcia umowy w swoim własnym imieniu bez naruszenia jakichkolwiek wcześniejszych umów lub obowiązujących przepisów, w tym między innymi wcześniejszych umów z agencjami modelek i talentów .

Zarówno Modelka, jak i Fotograf potwierdzają, że przeczytali powyższe informacje przed ich wykonaniem i wyrażają zgodę na ich treść.

_________________________________
Podpis Modelki

___________
Data

_________________________________
Podpis Fotografa

___________
Data

Umowa TFP – Portfolio Fotograf Warszawa